Cruxer

Algemene verordering gegevensbescherming

Het doel van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is gericht op het versterken van de privacyrechten van individuen en het vergroten van de verantwoordelijkheid van organisaties bij het verwerken en beheren van persoonsgegevens. 

Door het toepassen dezelfde regels en verplichtingen voor alle organisaties wordt eerlijke concurrentie bevordert waardoor een level playing field wordt gecreeërd.

Cruxer levert een product, het Management Control Framework, zodat je kunt voldoen aan de vereisten in verband met gegevensbescherming. Daarbij wordt je ondersteund met best-practices vanuit de markt.

Algemene verordering gegevensbescherming

AVG is belangrijk ...

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is belangrijk om verschillende redenen:

 1. Bescherming van privacy: De AVG versterkt de bescherming van privacy en persoonsgegevens van individuen. In een tijdperk waarin persoonsgegevens een waardevol en gevoelig goed zijn geworden, biedt de AVG individuen meer controle over hun gegevens en zorgt het ervoor dat hun privacyrechten worden gerespecteerd.
 2. Vertrouwen en transparantie: De AVG bevordert het vertrouwen tussen individuen en organisaties. Het vereist dat organisaties transparant zijn over welke gegevens ze verzamelen, hoe ze deze gebruiken en met wie ze deze delen. Door het verstrekken van duidelijke informatie en het waarborgen van eerlijke en rechtmatige gegevensverwerking, draagt de AVG bij aan een verhoogd vertrouwen in digitale diensten en organisaties.
 3. Consistente regelgeving binnen de EU: De AVG zorgt voor harmonisatie van gegevensbeschermingswetgeving binnen de Europese Unie (EU). Dit betekent dat dezelfde regels en normen gelden voor gegevensbescherming in alle EU-lidstaten, waardoor een consistent niveau van bescherming wordt geboden en het gemakkelijker wordt voor organisaties om in verschillende EU-landen te opereren.
 4. Mondiale impact: De AVG heeft ook een mondiale impact, omdat het van toepassing is op organisaties buiten de EU die gegevens verwerken van EU-burgers. Hierdoor worden bedrijven wereldwijd gestimuleerd om hun gegevensbeschermingspraktijken aan te passen aan de normen van de AVG, waardoor de bescherming van persoonsgegevens wereldwijd wordt verbeterd.
 5. Handhaving en boetes: De AVG voorziet in strenge handhavingsmechanismen en aanzienlijke boetes voor niet-naleving. Dit moedigt organisaties aan om gegevensbeschermingsregels serieus te nemen en verantwoordelijkheid te nemen voor de beveiliging en privacy van persoonsgegevens. De dreiging van boetes zorgt ervoor dat organisaties gegevensbescherming serieus nemen en passende maatregelen treffen.

Over het algemeen is de AVG belangrijk omdat het individuen meer controle geeft over hun persoonsgegevens, vertrouwen in digitale diensten en organisaties opbouwt, zorgt voor consistentie en harmonisatie binnen de EU, een mondiale impact heeft en handhaving van gegevensbeschermingsregels bevordert. Het creëert een kader waarbinnen gegevensbescherming een prioriteit wordt en de privacyrechten van individuen worden gerespecteerd.

Algemene verordering gegevensbescherming

Uitdagingen voor AVG ...

Bij de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) kunnen zich verschillende uitdagingen voordoen:

 1. Bewustwording en begrip: Een van de uitdagingen is het creëren van bewustzijn en begrip rondom de AVG. Veel organisaties moeten hun kennis en begrip van de verordening vergroten om te begrijpen welke verplichtingen zij hebben en hoe zij persoonsgegevens op een compliant manier moeten verwerken.
 2. Compliance-aanpak: Het implementeren van de vereisten van de AVG kan complex zijn. Organisaties moeten zorgvuldig beoordelen welke maatregelen zij moeten nemen om te voldoen aan de AVG, zoals het aanstellen van een functionaris voor gegevensbescherming, het uitvoeren van gegevensbeschermingseffectbeoordelingen en het opstellen van passende beleidsmaatregelen en procedures.
 3. Gegevensinventarisatie en documentatie: Organisaties moeten een gedegen inventarisatie maken van de persoonsgegevens die zij verwerken, inclusief waar de gegevens vandaan komen, met wie ze worden gedeeld en hoe lang ze worden bewaard. Het bijhouden van gedetailleerde documentatie en registers van gegevensverwerking kan een uitdaging zijn, vooral voor organisaties met complexe gegevensstromen.
 4. Toestemming: Het verkrijgen en beheren van geldige toestemming van individuen voor de verwerking van hun persoonsgegevens kan uitdagend zijn. Organisaties moeten ervoor zorgen dat de toestemming vrijwillig, specifiek, geïnformeerd en ondubbelzinnig is, en dat individuen op elk moment hun toestemming kunnen intrekken.
 5. Datalekken en meldingsplicht: De AVG vereist dat organisaties datalekken melden aan de relevante toezichthoudende autoriteiten en in sommige gevallen aan de betrokken individuen. Het opzetten van processen en procedures voor het detecteren, onderzoeken en melden van datalekken kan een uitdaging zijn, evenals het waarborgen van de beveiliging van persoonsgegevens om dergelijke inbreuken te voorkomen.
 6. Samenwerking met derde partijen: Veel organisaties werken samen met externe serviceproviders die toegang hebben tot persoonsgegevens. Het is een uitdaging om ervoor te zorgen dat deze derde partijen ook voldoen aan de vereisten van de AVG, bijvoorbeeld door het sluiten van passende verwerkersovereenkomsten en het regelmatig monitoren van hun gegevensbeschermingspraktijken.
 7. Handhaving en sancties: De AVG voorziet in strenge handhaving en aanzienlijke boetes voor niet-naleving van de regels. Het naleven van de AVG en het treffen van passende maatregelen om persoonsgegevens te beschermen, zijn essentieel om hoge boetes en reputatieschade te voorkomen.

Het is belangrijk dat organisaties deze uitdagingen erkennen en proactief maatregelen nemen om aan de vereisten van de AVG te voldoen. Dit kan het inhuren van gespecialiseerd personeel, investeringen in technologie en systemen, en het implementeren van interne processen en training omvatten.

Algemene verordering gegevensbescherming

Belangrijke aspecten bij de inrichting van AVG ...

Bij het implementeren van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) binnen je organisatie zijn er verschillende belangrijke aspecten om in overweging te nemen:

 1. Bewustwording en betrokkenheid van het management: Het management moet zich bewust zijn van de vereisten van de AVG en het belang van gegevensbescherming. Het is essentieel dat zij betrokkenheid tonen en de nodige middelen en ondersteuning bieden voor de implementatie van de AVG.
 2. Gegevensinventarisatie en beoordeling van gegevensstromen: Breng in kaart welke persoonsgegevens jouw organisatie verwerkt, waar deze gegevens vandaan komen, met wie ze worden gedeeld en hoe ze worden gebruikt en bewaard. Voer een beoordeling uit van de risico's die verbonden zijn aan de verwerking van deze gegevens.
 3. Privacybeleid en procedures: Ontwikkel een privacybeleid dat de doelen, principes en richtlijnen voor gegevensbescherming binnen jouw organisatie beschrijft. Stel ook procedures op voor het verzamelen, gebruiken, opslaan en verwijderen van persoonsgegevens, evenals voor het omgaan met verzoeken van betrokkenen en datalekken.
 4. Functionaris voor gegevensbescherming (FG): Wijs indien nodig een Functionaris voor Gegevensbescherming aan. De FG is verantwoordelijk voor het toezicht houden op de naleving van de AVG binnen de organisatie en fungeert als aanspreekpunt voor betrokkenen en toezichthoudende autoriteiten.
 5. Toestemming en rechten van betrokkenen: Zorg ervoor dat je geldige toestemming verkrijgt voor de verwerking van persoonsgegevens en dat betrokkenen op de hoogte zijn van hun rechten onder de AVG, zoals het recht op toegang, rectificatie, verwijdering en gegevensoverdraagbaarheid.
 6. Beveiligingsmaatregelen: Implementeer passende technische en organisatorische maatregelen om de beveiliging van persoonsgegevens te waarborgen. Dit omvat het gebruik van versleuteling, toegangscontroles, regelmatige beveiligingsaudits en het opleiden van medewerkers over gegevensbeveiliging.
 7. Datalekken en incidentrespons: Stel procedures op voor het detecteren, melden en reageren op datalekken. Zorg ervoor dat medewerkers weten hoe ze een datalek moeten melden en hoe snel ze actie moeten ondernemen om de gevolgen te beperken.
 8. Training en bewustwording: Zorg ervoor dat medewerkers getraind zijn in gegevensbescherming en zich bewust zijn van hun verantwoordelijkheden. Ze moeten begrijpen hoe ze persoonsgegevens veilig kunnen verwerken en wat te doen in geval van een datalek of verzoek van betrokkenen.
 9. Gegevensverwerkersovereenkomsten: Sluit overeenkomsten af met externe partijen die namens jouw organisatie persoonsgegevens verwerken. Zorg ervoor dat deze overeenkomsten voldoen aan de vereisten van de AVG en duidelijke verplichtingen bevatten met betrekking tot gegevensbescherming.
 10. Ongoing compliance: Zorg ervoor dat gegevensbescherming een doorlopend proces is en geen eenmalige inspanning. Daarbij is het belangrijk omm de vereisten van AVG in te bedden in de processen van de organisatie ipv aparte AVG-Processen te implementeren. Monitor regelmatig de naleving van de AVG, voer audits uit en pas beleid en procedures aan als dat nodig is.

Door deze belangrijke aspecten in overweging te nemen en passende maatregelen te treffen, kun je de implementatie van de AVG binnen je organisatie bevorderen en zorgen voor een effectieve gegevensbescherming en naleving van de regelgeving.

Algemene verordering gegevensbescherming

Het Management Control Framework faciliteert ...

Het management control framework faciliteert de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) binnen je organisatie op verschillende manieren:

 1. Risicobeoordeling: Het framework kan helpen bij het identificeren en beoordelen van de risico's die gepaard gaan met de verwerking van persoonsgegevens. Het stelt je in staat om potentiële zwakke punten en bedreigingen te identificeren, waardoor je gerichte maatregelen kunt nemen om deze risico's te beheersen en te verminderen.
 2. Beleidsontwikkeling: Het framework kan ondersteuning bieden bij het ontwikkelen van beleidsmaatregelen en procedures die nodig zijn voor naleving van de AVG. Dit omvat het opstellen van een privacybeleid, procedures voor gegevensverwerking, datalekbeheer en verzoeken van betrokkenen.
 3. Interne controle: Het framework kan interne controlemaatregelen definiëren en implementeren om te waarborgen dat de vereisten van de AVG effectief worden nageleefd. Dit omvat het monitoren van gegevensverwerking, toegangscontroles, bewaking van gegevenslekken, naleving van privacybeleid en -procedures, en regelmatige audits.
 4. Integratie met bedrijfsvoering: Het framework biedt een integratie met de bestaande bedrijfsprocessen waardoor gegevensbescherming wordt geïntegreerd in de dagelijkse werkzaamheden en processen van de organisatie. Het zorgt voor consistente naleving van de AVG door het implementeren van beleidsmaatregelen, het vaststellen van procedures en het monitoren van de gegevensverwerking.
 5. Incidentrespons: Het framework faciliteert het omgaan met datalekken en andere incidenten die de privacy van persoonsgegevens in gevaar brengen. Het kan helpen bij het vaststellen van de juiste procedures voor het melden, onderzoeken en beheren van dergelijke incidenten, inclusief de communicatie met betrokkenen en de bevoegde autoriteiten.
 6. Monitoring en rapportage: Het framework kan mechanismen bieden om de naleving van de AVG te monitoren en periodieke rapportages te genereren. Dit helpt bij het identificeren van eventuele tekortkomingen of non-conformiteiten, zodat tijdig corrigerende maatregelen kunnen worden genomen.
 7. Continu verbeteren: Een management control framework stelt je in staat om continu te evalueren en te verbeteren op het gebied van gegevensbescherming. Door periodieke evaluaties, evaluaties van de effectiviteit van beleid en procedures, en feedback van belanghebbenden, kun je het framework aanpassen en versterken om aan veranderende behoeften te voldoen.

Het implementeren van een management control framework biedt structuur, consistentie en controle bij de invoering van de AVG binnen je organisatie. Het ondersteunt het streven naar naleving van de regelgeving, bevordert bewustwording en borging van AVG in de bedrijfsvoering, zorgt voor interne controlemaatregelen en stimuleert een continu verbeterproces op het gebied van gegevensbescherming.

Cruxer levert een product, het Management Control Framework, die je in staat stelt om op een adequate manier invulling te geven aan de beheersing in verband met AVG en dit aantoonbaar te maken. Daarbij maken we gebruik van verschillende best-practices en toetsingskaders zoals Norea, Cobit, ISO die we met elkaar hebben verbonden zodat het elkaar versterkt

Een compliant organisatie, start vandaag!

Neem contact op met Eric

Met veel plezier ontwar ik schijnbaar onoplosbare, complexe vraagstukken. De verspilling van energie, geld en tijd gaan me aan het hart. Ik breng duidelijkheid en richting als anderen het vaak niet meer weten.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren.
Bekijk onze Privacy voorwaarden.