Cruxer
title

Governance Risk & Compliance

Met Governance Risk & Compliance (GRC) streef je naar een geïntegreerde benadering van governance, risicobeheer en naleving. Het richt zich op het identificeren van synergie tussen deze gebieden en het zorgen voor een holistische aanpak om risico's te beheren en naleving te waarborgen. Door middel van GRC kunnen organisaties hun bedrijfsvoering effectiever en efficiënter maken, risico's minimaliseren, goede governance bevorderen en voldoen aan de steeds veranderende regelgeving in hun branche.

Cruxer levert een product, het Management Control Framework, die je in staat stelt om dit toe te passen en daarmee aan de verschillende vereisten te voldoen.

Governance Risk & Compliance

Wat levert ons dit op?

Het gaat om het implementeren van processen, systemen en beheersmaatregelen die ervoor zorgen dat de organisatie op een verantwoorde en ethische manier wordt bestuurd, dat risico's worden geïdentificeerd en beheerd, en dat wordt voldaan aan de geldende wet- en regelgeving.

 1. Verbeterde naleving van wet- en regelgeving: Een van de belangrijkste doelen van GRC is ervoor te zorgen dat een organisatie voldoet aan de relevante wet- en regelgeving die van toepassing is op haar activiteiten. Door middel van GRC-processen en beheersmaatregelen kan een organisatie de naleving bewaken, identificeren waar er mogelijke tekortkomingen zijn en maatregelen nemen om deze aan te pakken.
 2. Effectief risicobeheer: GRC heeft als doel om een organisatie te helpen bij het identificeren, evalueren en beheersen van risico's die van invloed kunnen zijn op haar doelstellingen. Het omvat het opzetten van processen en beheersmaatregelen om risico's te identificeren, risicobeperkende maatregelen te implementeren en de effectiviteit van het risicobeheer te monitoren.
 3. Versterkte governance: GRC richt zich ook op het bevorderen van goede governance binnen een organisatie. Dit omvat het definiëren en implementeren van duidelijke verantwoordelijkheden, bevoegdheden en verantwoording binnen de organisatie, evenals het waarborgen van transparantie en ethisch gedrag op alle niveaus.
 4. Efficiëntere bedrijfsvoering: Door GRC-processen en -systemen te implementeren, kan een organisatie haar bedrijfsvoering efficiënter maken. Dit kan bijvoorbeeld worden bereikt door het automatiseren van compliance-processen, het verminderen van duplicatie van inspanningen en het stroomlijnen van rapportageprocessen.

Het uiteindelijke doel van GRC is om een organisatie in staat te stellen haar strategische doelstellingen te bereiken, de reputatie te beschermen, risico's te minimaliseren en vertrouwen op te bouwen bij belanghebbenden, waaronder klanten, investeerders, toezichthouders en de samenleving als geheel.

Governance Risk & Compliance

Wat zijn voorwaarden om Governance Risk & Compliance succesvol toe te passen?

Om Governance, Risk & Compliance (GRC) succesvol toe te passen, zijn er verschillende belangrijke voorwaarden die moeten worden vervuld. Hier zijn enkele van de essentiële voorwaarden:

 1. Betrokkenheid en steun van het senior management: Succesvolle implementatie van GRC vereist de betrokkenheid en steun van het senior management. Het management moet een duidelijke visie hebben op GRC, de nodige middelen toewijzen en het belang van GRC communiceren binnen de organisatie.
 2. Duidelijke doelstellingen en prioriteiten: Het is belangrijk om duidelijke doelstellingen en prioriteiten te stellen voor GRC-implementatie. Dit omvat het identificeren van de belangrijkste risico's, wet- en regelgeving die van toepassing zijn en de gewenste mate van governance. Hierdoor kunnen inspanningen gericht en effectief worden ingezet.
 3. GRC-beleid en -procedures: Het opstellen en implementeren van gedocumenteerde GRC-beleid en -procedures is essentieel. Deze beleidslijnen moeten duidelijk aangeven hoe risico's worden beheerd, naleving wordt gewaarborgd en governance wordt gerealiseerd. Ze moeten worden gecommuniceerd aan alle betrokkenen en regelmatig worden bijgewerkt.
 4. Integratie van GRC-processen: GRC-processen moeten worden geïntegreerd in de dagelijkse activiteiten van de organisatie. Dit betekent dat GRC-aspecten worden opgenomen in de bedrijfsprocessen, risicobeoordelingen en besluitvormingsprocessen. Dit helpt om GRC te verankeren in de bedrijfscultuur en zorgt voor een continue focus op deze aspecten.
 5. Adequate middelen en competenties: Het is belangrijk om de nodige middelen en competenties toe te wijzen aan GRC. Dit omvat voldoende personeel, budget, technologie en opleiding om de GRC-processen effectief uit te voeren. Het personeel moet worden opgeleid in GRC-praktijken en beschikken over de juiste vaardigheden om hun taken uit te voeren.
 6. Monitoring en rapportage: Het monitoren en rapporteren van GRC-activiteiten is cruciaal voor succes. Dit omvat het regelmatig evalueren van de effectiviteit van GRC-maatregelen, het identificeren van tekortkomingen en het nemen van corrigerende maatregelen. Het opzetten van rapportagesystemen helpt bij het identificeren van trends, het communiceren van resultaten en het bieden van transparantie aan belanghebbenden.
 7. Continue verbetering en aanpassing: GRC is een dynamisch proces en moet worden aangepast aan veranderingen in de bedrijfsomgeving. Het is belangrijk om voortdurend te streven naar verbetering en aanpassing van GRC-processen en -systemen. Dit omvat het reageren op nieuwe risico's, veranderende wet- en regelgeving en lessen uit incidenten of audits.

Het voldoen aan deze voorwaarden helpt organisaties om GRC succesvol toe te passen en zorgt ervoor dat governance, risicobeheer

Governance Risk & Compliance

Een integrale aanpak werkt?

Het integraal oppakken van Governance, Risk & Compliance (GRC) met procesmanagement is van groot belang om een effectieve en efficiënte benadering van GRC te waarborgen. Hier zijn enkele redenen waarom GRC integraal moet worden aangepakt met procesmanagement:

 1. Procesgerichte benadering: Procesmanagement legt de nadruk op het begrijpen, ontwerpen en optimaliseren van bedrijfsprocessen binnen een organisatie. Door GRC integraal op te nemen in procesmanagement, wordt GRC niet langer gezien als een afzonderlijke en geïsoleerde activiteit, maar als een ingebedde functie binnen de bedrijfsprocessen. Dit helpt bij het identificeren van de GRC-vereisten binnen de processen en het waarborgen van naleving en risicobeheer op een gestructureerde en geïntegreerde manier.
 2. Efficiënte en gestroomlijnde GRC-implementatie: Het integreren van GRC met procesmanagement helpt bij het stroomlijnen en efficiënter maken van de GRC-implementatie. GRC-activiteiten kunnen worden opgenomen in bestaande bedrijfsprocessen, waardoor de noodzaak van aparte GRC-processen wordt verminderd. Dit voorkomt duplicatie van inspanningen, vereenvoudigt de uitvoering van GRC-activiteiten en maximaliseert het gebruik van beschikbare middelen.
 3. Risicogerichte procesanalyse: Processen zijn vaak de bron van verschillende operationele risico's binnen een organisatie. Door GRC integraal op te nemen in procesmanagement, kunnen risico's in de processen beter worden geïdentificeerd, geëvalueerd en beheerd. Dit omvat het identificeren van interne en externe risico's, het beoordelen van de impact van risico's op de processen en het implementeren van passende beheersmaatregelen om deze risico's te verminderen. Het resultaat is een meer risicobewuste en robuuste procesomgeving.
 4. Verankering van GRC in de organisatiecultuur: Door GRC integraal op te nemen in procesmanagement, wordt GRC een natuurlijk onderdeel van de organisatiecultuur. Het stimuleert medewerkers om GRC-aspecten in overweging te nemen bij het uitvoeren van hun taken en verantwoordelijkheden. Hierdoor ontstaat een cultuur van verantwoordelijkheid, transparantie en naleving vanuit de basis van de organisatie.
 5. Continue verbetering van GRC: Processen worden voortdurend geanalyseerd en verbeterd binnen een procesmanagementbenadering. Door GRC integraal op te nemen in procesmanagement, wordt een continu verbeteringsproces voor GRC geïnitieerd. Risico's kunnen beter worden gemonitord, controles kunnen worden geoptimaliseerd en naleving kan worden verbeterd door voortdurend te kijken naar de effectiviteit van GRC binnen de processen.

Het integraal oppakken van GRC met procesmanagement resulteert in een gestructureerde, geïntegreerde en efficiënte benadering van GRC. Het bevordert een cultuur van risicobewustzijn, naleving en continue verbetering, waardoor de organisatie beter in staat is om risico's te beheersen en haar doelstellingen te bereiken.

Een compliant organisatie, start vandaag!

Neem contact op met Eric

Met veel plezier ontwar ik schijnbaar onoplosbare, complexe vraagstukken. De verspilling van energie, geld en tijd gaan me aan het hart. Ik breng duidelijkheid en richting als anderen het vaak niet meer weten.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren.
Bekijk onze Privacy voorwaarden.