Cruxer
title

Rechtmatigheidsverantwoording

Vanaf 2021 zijn lokale overheden verplicht binnen de rechtmatigheidsverantwoording ook aan te geven dat zij de financiële baten goed en rechtmatig hebben aangewend. Deze rechtmatigheidsverantwoording kan gebruikt worden in de In Control Statement (ICS) over de kwaliteit van de bedrijfsvoering. De ICS geeft hiermee inzicht in de mate waarin de bedrijfsprocessen op orde zijn.

Cruxer levert een product, het Management Control Framework, die je in staat stelt om invulling te geven aan de vereisten in verband met rechtmatigheidsverantwoording waarbij processen, risicobeheersing en externe verantwoording worden geregeld. Daarbij worden best-practices aangeboden die je helpen bij de inrichting van de rechtmatigheidsverantwoording.

Rechtmatigheidsverantwoording

Wat is er voor nodig om rechtmatigheidsverantwoording goed in te voeren?

Om de rechtmatigheidsverantwoording goed in te richten, zijn er verschillende aspecten waarmee rekening moet worden gehouden.

 1. Duidelijke richtlijnen en beleid: Ontwikkel en communiceer duidelijke richtlijnen en beleidsdocumenten met betrekking tot rechtmatigheidsverantwoording. Deze moeten de definities, doelstellingen en verantwoordelijkheden bevatten, evenals de procedures en vereisten voor naleving.
 2. Risicoanalyse: Voer een grondige risicoanalyse uit om de belangrijkste risico's te identificeren die de rechtmatigheid van de organisatie kunnen beïnvloeden. Hierdoor kunt u prioriteit geven aan de juiste interne controles en maatregelen.
 3. Interne controlemechanismen: Implementeer sterke interne controlemechanismen om de naleving van regelgeving en interne beleidsrichtlijnen te waarborgen. Dit omvat het ontwerpen en implementeren van passende controleprocedures, scheiding van functies, autorisatiesystemen, toezicht en monitoring.
 4. Capaciteitsopbouw: Zorg ervoor dat de organisatie voldoende capaciteit en deskundigheid heeft om rechtmatigheidsverantwoording adequaat uit te voeren. Dit omvat het trainen en opleiden van medewerkers over de relevante wet- en regelgeving, interne controlepraktijken en rapportagevereisten.
 5. Informatiesystemen en gegevensbeheer: Zorg voor effectieve informatiesystemen en gegevensbeheerpraktijken om relevante gegevens te verzamelen, te verwerken en te analyseren voor rechtmatigheidsverantwoording. Dit omvat het gebruik van geautomatiseerde systemen voor het vastleggen van financiële transacties, controlesporen en rapportage.
 6. Continue monitoring en evaluatie: Voer regelmatige monitoring en evaluatie uit van de rechtmatigheidsverantwoording om de effectiviteit ervan te waarborgen. Identificeer eventuele zwakke punten, corrigeer ze en pas de processen indien nodig aan.
 7. Externe controle en audits: Faciliteer externe controle en audits door onafhankelijke partijen om de rechtmatigheidsverantwoording te verifiëren en te versterken. Externe controle kan helpen om de objectiviteit en geloofwaardigheid van de verantwoording te vergroten.
 8. Cultuur van transparantie en integriteit: Stimuleer een cultuur van transparantie, verantwoording en integriteit binnen de organisatie. Promoot ethisch gedrag, open communicatie en het belang van naleving van regels en voorschriften.

Het inrichten van rechtmatigheidsverantwoording is een doorlopend proces dat betrokkenheid en betrokkenheid van alle niveaus van de organisatie vereist. Door systematische aanpak, goede interne controles en passende beleidsmaatregelen kan de organisatie vertrouwen opbouwen en effectief verantwoording afleggen over de rechtmatigheid van haar activiteiten.

Rechtmatigheidsverantwoording

Wat is het belang van rechtmatigheidsverantwoording

Het belang van de invoering van rechtmatigheidsverantwoording en de bijbehorende processen is veelzijdig en heeft verschillende voordelen. 

 1. Verantwoording en transparantie: Rechtmatigheidsverantwoording zorgt voor een hoger niveau van verantwoording en transparantie binnen de organisatie. Het stelt de organisatie in staat om duidelijk aan te tonen dat haar activiteiten en beslissingen in overeenstemming zijn met de geldende wet- en regelgeving. Dit draagt bij aan het vertrouwen van belanghebbenden, zoals burgers, toezichthouders en financiers.
 2. Naleving van wet- en regelgeving: Rechtmatigheidsverantwoording helpt organisaties om te voldoen aan de geldende wet- en regelgeving. Het vereist dat de organisatie een systematische aanpak volgt om ervoor te zorgen dat haar activiteiten in overeenstemming zijn met de regels en voorschriften die van toepassing zijn op haar werkterrein. Dit helpt risico's te beheersen en eventuele onregelmatigheden of overtredingen te identificeren en aan te pakken.
 3. Risicobeheer: Door rechtmatigheidsverantwoording in te voeren, kan de organisatie haar risicobeheer verbeteren. Het identificeren van risico's, het implementeren van interne controlemaatregelen en het regelmatig monitoren en evalueren van processen dragen bij aan het verminderen van operationele, financiële en compliance-risico's. Dit helpt de organisatie haar doelstellingen op een effectieve en efficiënte manier te bereiken.
 4. Efficiëntie en effectiviteit van processen: Rechtmatigheidsverantwoording kan leiden tot verbeterde efficiëntie en effectiviteit van de processen binnen de organisatie. Door duidelijke richtlijnen en controles in te voeren, kunnen inefficiënte of ineffectieve processen worden geïdentificeerd en aangepakt. Dit kan leiden tot kostenbesparingen, tijdsbesparing en verbeterde dienstverlening aan belanghebbenden.
 5. Verbeterde besluitvorming: Rechtmatigheidsverantwoording biedt waardevolle informatie en gegevens die kunnen bijdragen aan verbeterde besluitvorming binnen de organisatie. Het biedt inzicht in de naleving van regelgeving, financiële prestaties en risico's, waardoor het management beter geïnformeerde beslissingen kan nemen.
 6. Versterken van vertrouwen en reputatie: Het invoeren van rechtmatigheidsverantwoording en het effectief uitvoeren van de bijbehorende processen helpt het vertrouwen van belanghebbenden op te bouwen en de reputatie van de organisatie te versterken. Het laat zien dat de organisatie zich houdt aan ethische normen, regels en voorschriften, en dat zij transparantie en verantwoording hoog in het vaandel heeft staan.

Door rechtmatigheidsverantwoording serieus te nemen en de bijbehorende processen goed in te richten, kan een organisatie haar governance en bedrijfsvoering versterken, risico's beheersen en vertrouwen opbouwen bij belanghebbenden.

Een compliant organisatie, start vandaag!

Neem contact op met Eric

Met veel plezier ontwar ik schijnbaar onoplosbare, complexe vraagstukken. De verspilling van energie, geld en tijd gaan me aan het hart. Ik breng duidelijkheid en richting als anderen het vaak niet meer weten.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren.
Bekijk onze Privacy voorwaarden.